Odstoupení R.Loučky z Komise Pasení

on .

 

---------- Původní e-mail ---------- Od: rloucka <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.> Komu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 'Anna Čechová' <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.> Datum: 24. 1. 2018 10:43:13 Předmět: odstoupení

Dobrý den,

Oznamuji, ţe se vzdávám funkce předsedy a člena Komise pasení KJ-ČR.

Nejsem jiţ ochoten snášet neustálé očerňování mé osoby. Myslím, ţe za těch zhruba 40 let, co se kolem pasení ovcí a kynologie motám, jsem pro to udělal tolik dobrého, ţe si nezaslouţím takhle končit. Uţ jsem se s tím ale smířil.

Poslední kapkou bylo mé zjištění, ţe jsem byl na členské schůzi SPCZ dne 21.1. z SPCZ vyloučen, ačkoliv jsem 4.1. výboru SPCZ napsal, ţe si nepřeji, aby tento bod byl na schůzi projednáván a proto sám ze SPCZ odcházím. Dne 4.1. jsem doslova napsal, cituji: „Abych se vyhnul té potupě, ţe bych měl být vyloučen ze SPCZ, odcházím s těţkým srdcem a s hořkostí v krku sám. Můţete mě ze seznamu členů vyškrtnout. Přeji mnoho štěstí v ţivotě i ve funkcích pro pasení. Přeji, ať se Vám nestane, ţe se Vám ti nejbliţší odmění za Vaši upřímnou snahu dělat vše ve prospěch pasení u nás i ve světě podobným způsobem, jako Vy jste tímto odměnili mne.“

Mám ještě funkci zástupce ČR v FCI Komisi pasení. I této funkce jsem ochoten se vzdát. Otázkou je, ţe jiţ mám koupenou letenku na červnové zasedání ve Finsku. Po skončení tohoto zasedání bych rád, kdyby zástupcem ČR mohl být někdo jiný.

Dalším problémem je to, ţe jsem organizátorem mezinárodního školení FCI rozhodčích pro pasení, které se uskuteční 17.-18.3. v hotelu Na Šancích v Praze. To je mezinárodní akce a asi by nebylo dobré vyslat zprávu směrem k FCI, ţe bude akce zrušena z toho důvodu, ţe se tady hádáme.

Další akci, tedy školení pro české rozhodčí a pořadatele akcí pasení, které jsem naplánoval na 24.3. u nás ve VÚŢV v Praze Uhříněvsi, ruším. Pokud se některý rozhodčí chce něco dozvědět, má moţnost se přihlásit na to mezinárodní školení 17.-18.3., ale musí počítat s tím, ţe proběhne v angličtině.

S pozdravem

Radko Loučka

---------- Původní e-mail ---------- Od: karel tauchman <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.> Komu: rloucka <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.> Datum: 24. 1. 2018 18:59:54 Předmět: Re: odstoupení

Nesouhlasím s odstoupením ing.Loučky z komise pasení před řádným prošetřením celé záleţitosti. Nikoho nelze odvolávat,nebo zpochybňovat jeho činnost na základě nepodloţených tvrzeních.Podklady pro jednání ČMKU vyvolané stíţností "Spolku pasení" jsou opět jako celá stíţnost jen povrchním pamfletem na osobu ing.Loučky,bez jakýchkoliv konkretních dat a údajů. Ţádám "Spolek pasení" aby doloţil jaké úpravy či doplnění řádů poţadoval a kdy a jakou formou je předal ing.Loučkovi pro projednání v komisi FCI.Jakou formou se zajímal jak bylo s jejich připomínkami naloţeno - zda byly komisí FCI projednány - schváleny,nebo z jakých důvodů zamítnuty. Předesílám,ţe Předsednictvu KJ-ČR /jako zřizovateli komise pasení/ nebyla ţádná konkrétní stíţnost na činnost komise paseni a potaţmo ing.Loučky nikdy doručena. Předsednictvo KJ -ČR vytýkalo ing.Loučkovi/ jako předsedovi komise pasení/ přílišnou vstříctnost a ochotu ke kompromisům ve vztahu k jednotlivým subjektům organizujícím soutěţe v pasení. Z mého pohledu nemáme lepšího odborníka na problematiku pasení a neměli bychom dopustit,aby byl z něčích osobních ambiciozních důvodů "odejit" a ignorován. Naopak poţaduji ,aby "Spolek pasení" doloţil jaké konkrétní kroky udělal k rozvoji paseni - mimo očernění ing.Loučky a dobrého jména Čech v zahraničí. Frýdlant 24.1. 2018 Karel Tauchman

Dobrý den pane Tauchmane,

dovolujeme si Vás informovat, ţe veškerá komunikace se Spolkem pasení CZ bude probíhat výhradně korespondenční cestou jako oficiální dokument a podklad pro řízení.

Nad rámec tohoto sdělení Vám připomínáme, ţe pan Loučka byl členem Spolku Pasení CZ do 21.1.2018. Jeho vyloučení je výlučně interní záleţitost spolku. Vnímáme velmi negativně, kdyţ nás neustále osočujete z osobního útoku na p. Loučku a neberete v úvahu fakta.

Veškeré informace čerpáte pouze od p. Loučky a nikde si je neověřujete.

Poslední kapkou, kdy p. Loučka ztratil důvěru členské základny je zpráva od ostatních delegátů členských zemí v FCI komisi pasení. Po zveřejní řádů FCI pro pasení platných od 01. 01. 2018, které předloţil R.Loučka. J. Siutonen a I. Baranova, hromadně poslali stíţnost na FCI, ţe takto současné řády odhlasované a schválené opravdu nebyly. Finsko okamţitě odvolalo J.Siutonena jako zástupce Finska v FCI. Stíţnost na nekorektní jednání a chování této pracovní skupiny podalo také Holandsko, Belgie, Švýcarsko, Francie a Německo. Nejde tedy o konflikt 3 lidí v ČR, ale jde o mezinárodní problém, který je nutno řešit. Podklady získáte oficiální ţádostí na FCI. To, ţe Vám tyto informace p. Loučka nesdělil, není jiţ naše starost.

Budeme rádi, pro urychlení korespondence, kdyţ v příloze níţe uvedeného dopisu, Vámi zmiňované zásluhy pana Loučky a jeho konkrétní přínos uvedete mimo obecnou rovinu do konkrétních bodů s daty. Stejně tak ţádáme o vysvětlení a celkové objasnění pojmu “přílišná vstřícnost a ochota ke kompromisům”.

Děkujeme Vám za reakci.

Za SPCZ

Petra Opočenská

 

Proč se stát členem spolku?

Sleva na startovném na závodech
Školení a semináře zdarma. 
Přihláška ON-LINE
Rychlá registrace členství

"Není dobré stádo, když nemá dobrého ovčáka – a není dobrý ovčák, když nemá dobrého psa."

Spolek paseníCZ