Vznik a historie Spolku pasení CZ

on .

Informace o vzniku Spolku pasení CZ a dalším vývoji

 

V úplných počátcích se řízení pasení v ČR ujal pan Radko Loučka. Vystupoval jako tzv. vrchní garant pasení. K sobě na pomoc si jmenoval další dva garanty pasení. Pro TS a pro CS.

Dosud není známo, jakým způsobem, ale stal se také zástupcem FCI komise pasení.

Pasení, závody, ustanovování rozhodčích probíhalo převážně podle informací pana Loučky.

Žádné řády nebo směrnice v souladu s řády FCI však neexistovaly a pokud ano, nebyly dostupné.

 Panu Loučkovi, ale i dalším skromným a již méně známým lidem, nelze upřít zásluhu na tom, že se pasení začalo postupně dostávat do povědomí čím dál většího počtu lidí.

S rostoucím počtem zájemců o pasení ale začalo přibývat nejrůznějších sporů, dohadů a pochybení. Většinou se jednalo o spory ve výkladech řádů.

Příkladem může být situace, kdy se závodnice Petra Čapková ohradila proti jedné úloze v trialu s tím, že v řádech FCI povinnost plnit tento prvek není zakotvena.

Posléze se zjistilo, že v ČR nikdo neměl ponětí o tom, že již dva roky platí nové řády FCI, které jsou ve sporném bodě pozměněné !

Netušil to ani pan Loučka, zástupce ČR v FCI komisi pasení, přesto, že se zasedání komise FCI pravidelně zůčastňoval. Žádné informace o průběhu zasedání však neposkytoval ani nikde nebyly dostupné.

V roce 2013 však došlo k dalšímu závažnému pochybení. Tentokrát se na webu ČMKU objevila informace, která byla v rozporu s mezinárodními řády FCI a uváděla, že se pracovní certifikáty vydávají na základě zkoušky vloh, nikoli HWT.

V té době funkci garanta pasení pro CS zastávala Daniela Rájová, která o chybě okamžitě informovala vrchního garanta Loučku, ČMKU i KJ a žádala je o bezodkladnou nápravu.

Ta však byla ze strany uvedených orgánů velmi pomalá.

KJ byla pochopitelně ve velmi krátké době zavalena žádostmi o vydání pracovních certifikátů a právě díky velmi pomalé reakci jich dokonce několik stihla v rozporu s řády FCI vydat.

Situace již začala být napjatá a ani vrchní garant pasení R.Loučka si vůbec nic nedělal z toho, že několik lidí dostalo pracovní certifikát neoprávněně. Zastával názor, že by jim ho nechal a nespravedlnost vůči většině ostatních ho vůbec nezajímala.

Uvedená událost pravděpodobně přiměla KJ, aby konečně změnila dosavadní komunikaci s komunitou pasení na oficiální vztah, který již odpovídá platným řádům. Zastřešeným subjektem pro danou kynologickou činnost smí být pouze řádně zaregistrovaný spolek, nikoliv fyzická osoba, byť vystupující jako garant pasení.

Od KJ tedy vzešla výzva k založení oficiálního Spolku pasení CZ .

Spolek pasení CZ byl založen na své ustanovující schůzi v únoru 2014.

Byla na ní přítomna i zástupkyně KJ – paní A. Čechová. S ní byly dojednány podmínky a kompetence nového spolku ze strany KJ, které byly zaneseny do stanov. Takto připravené je KJ bez připomínek odsouhlasila a spolek přijala.

Všechny kompetence zakotvené ve stanovách tak byly spolku oficiálně přiznány.

Stejně jako je tomu i u ostatních kynologických spolků, nyní je Spolek pasení CZ zastřešen organizací FCI na nižší úrovni, Kynologickou jednotou, skrze kterou patří pod ČMKU.

SPCZ začal pracovat a dávat dohromady základní směrnice a řády. Zdálo se, že se konečně splnilo to, co po celou dobu „Loučkova nevyzpytatelného panování“ nebylo dost dobře možné. V klidu pracovat, nastolit jednotná pravidla v souladu s řády FCI a hlavně mít konečně i čas věnovat se naplno pasení.

V listopadu 2014 členská schůze, jako vrcholný orgán SPCZ, demokratickým hlasováním přijala významné směrnice – pro rozhodčí, instruktory a organizátory.

Tato směrnice byla schválena, aby zajistila dostatečnou úroveň rozhodčích pro posuzování závodů.

Podle ní mohla být snížena aprobace těm rozhodčím, kteří sami nedosáhli žádných výsledků se svým psem. Důsledky takové směrnice radikálním způsobem posouvaly kupředu úroveň posuzování rozhodčích.

Pro současné rozhodčí, kteří se sami nezúčastňovali žádných závodů a dokonce někteří neměli ani psa, by to znamenalo ukončení činnosti. Nikoliv okamžitě. Směrnice jim umožňovala využít až 6ti leté lhůty, během níž mohli splnit podmínky pro jejich kvalifikační úrovneň a svoji kvalifikaci tak obhájit.

To, co následovalo, jednoznačně potvrdilo, že lidé se dožadují spravedlnosti, ale jen do okamžiku, dokud se jich osobně nedotkne.  

V té době předseda Spolku pasení CZ – pan Koško obdržel ve čtvrtek 19.11.2015 večer informaci od místopředsedy Loučky, že byl založen další spolek pasení a že bude přijat pod KJ na jejím výročním zasedání. To se mělo ale konat hned následující den v sobotu 21.11.2015.

Z důvodu své pracovní zaneprázdněnosti p. Koška byli na rychlo jeho zastupováním na zasedání KJ pověřeni členové spolku D. Rájová a J. Motyčka, aby se zde oficiálně dozvěděli, o co vlastně jde a aby proti přijetí dalšího spolku protestovali. Směrnice ČMKU i KJ totiž duplicitu spolků se stejnou zájmovou činností nepřipouštěla.

SPCZ do tohoto okamžiku naprosto normálně fungoval a intenzívně pracoval.

Žádná ze zastřešujících organizací ani nikdo jiný spolek nekontaktoval s tím, že by na jeho činnosti bylo něco v nepořádku.

Na zasedání KJ se naši zástupci dozvěděli, že za novou organizací stojí členům SPCZ dobře známá Š. Gavendová, později vyšlo najevo, že dalšími zakládajícími členy jsou p. Gavenda, p. Škůrek a p. Jeleň, Až na p. Jeleně, se jednalo o členy našeho spolku SPCZ.

Radko Loučka byl na tomto výročním zasedání KJ také přítomen.

Situaci v pasení a ve Spolku pasení CZ ve svém vystoupení popsal naprosto nepravdivě a subjektivně. Označil ji za - podle něj - boj mezi neslučitelnými tábory a zkritizoval přijatou směrnici pro rozhodčí.

Sdělil, že vlastně chápe, že někteří členové založili svůj spolek a že přijetí nového spolku proto nelze bránit. Svým vystoupením přijetí této organizace podpořil, jako by o platné nepřípustnosti duplicity spolků nic nevěděl.

Dále předložil vlastní připravené řešení situace, která by tak nastala.

Navrhl, aby byl nový spolek - ČAOPP přijat na úroveň SPCZ a SPCZ aby byly odebrány všechny dosavadní kompetence.

Dále navrhnul vznik Komise pasení s tím, že bude jejím předsedou. KJ jej na do funkce předsedy Komise jmenuje a bude jmenovat také další členy komise, které jí on navrhne.

Aby byla zaručena jeho neutralita v rozhodování, stane se členem obou spolků.

KP bude pod jeho vedením řídit veškeré pasení, jmenovat a odvolávat rozhodčí a schvalovat kalendář akcí. Veškerá rozhodnutí Komise pasení budou předkládána předsednictvu KJ ke schválení.  

Proti všem nepodloženým tvrzením a neoprávněným návrhům, jenž byly v rozporu s platnými ustanoveními, jsme se důrazně přímo na zasedání ohradili. Věcně jsme argumentovali a dožadovali se nastolení pořádku.

Až naše informace, že paní předsedkyně nového spolku Gavendová je v kárném řízení, dosud neuhradila své závazky vůči Spolku pasení CZ a že byla napomenuta za nedodržování řádů a předpisů FCI na své akci pasení (viz. zápis), odložilo KJ přijetí ČAOPP.

Naši zástupci byli vyzváni, aby Spolek pasení CZ zaslal vyjádření k celé situaci a podložil svá tvrzení.

Výbor SPCZ bezodkladně shromáždil veškeré podklady ke kárným řízením se Š. Gavendovou a spolu se svým stanoviskem je zaslal výboru KJ. (dokumenty k nahlédnutí) Zároveň jsme opakovali skutečnost, že žádný jiný sport v ČR nemá více spolků a poukázali jsme na platnou směrnici ČMKU z roku 2012, v níž je přímo zakotveno nařízení, že nový subjekt nemůže být zastřešen, pokud již pro dané plemeno či sport existuje.

Tímto nařízením se ČMKU také řídila již při prvním pokusu p. Gavendové o zastřešení jejího spolku. Zjistili jsme totiž, že Asociace Š.Gavendové byla zaregistrována již v květnu 2015. V červnu 2015 p. Gavendová žádala o zastřešení ČAOPP přímo ČMKU, což nebylo možné.

ČMKU tehdy v souladu se zmíněnou směrnicí s odůvodněním ČAOPP odmítla, viz zápis: „7/10/15  Žádost České asociace ovčáckých a pasteveckých psů o členství v ČMKU neodpovídá směrnici pro uznávání chovatelských klubů a výcvikových organizací. Na úrovni ČMKU je již tento typ výcviku zastřešen. Neschváleno jednomyslně.“

 

Až po tomto neúspěšném pokusu, se p. Gavendová obrátila na KJ se svojí žádostí o zaregistrování ČAOPP.

Na zasedání KJ p. Gavendová sice tvrdila, že její spolek hodlá spolupracovat se SPCZ. Stanovy ČAOP, ve kterých bylo zakotveno jmenování vlastních instruktorů a rozhodčích pasení FCI, takové tvrzení minimálně zpochybňovaly, stejně jako fakt, že se ČAOPP hodlal vyhnout možnému vlivu KJ a usiloval původně o zastřešení přímo ČMKU.

V lednu 2016 byla svolána další schůze výboru KJ.

Na ni byli pozváni zástupce Asociace – Š.Gavendová a za Spolek pasení CZ pan M. Koško. Pan Loučka, zde již vystupoval z pozice své nově získané funkce předsedy komise pasení.

Zápis a výsledek jednání je zveřejněn na webech. Prakticky kopíruje návrh R.Loučky na výročním zasedání KJ s tím, že se jedná o rozhodnutí předsednictva KJ. Toto rozhodnutí je v rozporu nejen s platnými předpisy ale i s veškerou logikou. Nikdo se neobtěžoval jej odůvodnit a předložit alespoň nějaké argumenty, které by bylo možné prověřit.

 

Výbor SPCZ výsledek tohoto jednání samozřejmě písemně rozporoval (viz příloha). Dále pak za SPCZ p. Opočenská telefonicky kontaktovala p. Jarošovou na ČMKU a objasnila ji situaci.

Jarošová jí ubezpečila, že KJ nemůže další subjekt přijmout, protože by to bylo v rozporu s výše uvedenou směrnicí ČMKU o duplicitě spolků. Zároveň P. Opočenskou vyzvala, abychom svou stížnost za spolek poslali písemně s tím, že se jí bude předsednictvo ČMKU na svém dalším zasedání zabývat.

Několik dní po tomto zasedání z ČMKU přišlo rozhodnutí, bez dalšího vysvětlení.

Citujeme:

„Předsednictvo ČMKU (P ČMKU) na zasedání dne 14.4.2016 projednalo Vámi zaslané materiály a dále podklady zaslané KJ ČR.

P ČMKU konstatovalo, že ČMKU nemá uzavřenou smlouvu o spolupráci se spolky pro pasení začleněnými pod KJ ČR.

Garanci za pastevecký výcvik jako celek (akce, rozhodčí atd.) zastává KJ ČR, která je oprávněna řídit činnost v rámci vlastních normativů. Za tímto účelem KJ ČR vytvořila komisi pro pasení, která bude tuto oblast spravovat.

KJ ČR je plně zodpovědná za práci komise a předsednictvo KJ ČR vždy schvaluje návrhy komise pro pasení. Oba spolky pro pasení nemají vlastní pravomoci vůči ČMKU. Garantem za pasení a partnerem ČMKU zůstává pouze KJ ČR, tak, jako doposud.“

 

Výbor Spolku pasení CZ, hluboce nesouhlasí s uvedeným rozhodnutím. Bylo učiněno bez obeznámení se se skutečnou situací a bez ověření tvrzení R.Loučky.

Rozhodnutí KJ pokládáme za jednostranné a účelové a věříme že bylo pouze omylem učiněno s cílem upřednostnit zájmy jedné, nebo skupiny osob.

Hlavními důvody jsou:

ČAOPP byl přijat v rozporu se směrnicí ČMKU.

Spolku pasení CZ byly odebrány všechny jeho pravomoci a to naší zastřešující organizací KJ. Stalo se tak nedemokraticky, bez souhlasu našeho vrcholného orgánu

a tedy v rozporu s platnými zákony o spolkovém sdružování.

KP je jmenována na základě nejasných pravidel předsednictvem KJ Brno. Složení KP nemáme možnost nijak ovlivnit .

Stejně, jako nemáme možnost demokratickou volbou ovlivnit složení předsednictva KJ (máme pouze jeden hlas mezi ostatními spolky, které KJ zastřešuje)

 

Předsednictvo KJ nyní „schvaluje“ všechna rozhodnutí KP. Činí tak i přesto, že se vůbec pasením nezabývá a nemůže jeho potřebám rozumět. Rozhoduje tedy bez jakékoliv orientace a znalostí problematiky v pasení.

Nelze na tomto místě nepoukázat na vinu a „zásluhy“ R. Loučky, který s vytrvalostí nepřestává o všem rozhodovat a nenést přitom ani špetku osobní zodpovědnosti.

Základními kompetencemi SPCZ od jeho vzniku bylo, a podle jeho stále platných stanov jsou :

- pořádání a zodpovědnost za akce pasení FCI - jmenování instruktorů a rozhodčích pasení FCI - koordinace a řízení pasení FCI v ČR - kontrolování dodržování řádů FCI a řádu na ochranu zvířat

Výbor SPCZ tímto konstatuje, že jediným řešením situace, je obnovení pravomocí našeho spolku, aby mohl plnit účel, ke kterému byl založen, aby mohl naplňovat své stanovy a aby v souladu s právními předpisy ČR byla jeho vrcholným rozhodovacícm orgánem výhradně členská schůze .

Výbor SPCZ za jediný možný způsob řešení považuje uvedení kompetencí v pasení do původního uspořádání a rozdělení kompetencí dle rozhodnutím KJ o zastřešení SPCZ z r. 2014.

Zbytečnou, účelově a protiprávně založenou Komisi pasení požadujeme zrušit.

Se spolkem ČAOPP p. Gavendové, stejně jako možnými dalšími vznikajícími spolky jsme vždy připraveni spolupracovat.

Proto nabízíme i tomuto subjektu členství v SPCZ a možnost podílet se na pasení v ČR způsobem, který je v souladu s řády FCI pasení a akceptuje přitom výsledky demokratického a spravedlivého hlasování.

 Jedině tak lze do budoucna efektivně a bezkonfliktně koordinovat pasení na úrovni členské základny.

Přílohy : 1) Dopis na KJ

            2) Stížnost na rozhodčí

            3) Odstoupení R.Loučky z Komise pasení

 

Proč se stát členem spolku?

Sleva na startovném na závodech
Školení a semináře zdarma. 
Přihláška ON-LINE
Rychlá registrace členství

"Není dobré stádo, když nemá dobrého ovčáka – a není dobrý ovčák, když nemá dobrého psa."

Spolek paseníCZ