Zápis z členské schůze 2018

on .

Řádná členská schůze 21.1.2018, Nová Ves

Přítomní: viz presenční listina, členská schůze je usnášení schopná

 1. Zahájení členské schůze, ing. J. Motyčka
 2. Odsouhlasení zapisovatele, D. Rájová, ověřovatele K. Volejník, pro 9, proti 0, zdrželo se 0
 3. Návrh na změnu programu pro 9, proti 0, zdrželo se 0
 4. Schválení programu schůze -  zahájení schůze
 • Volba orgánů
 • Přijímání nových členů
 • Zpráva o hospodaření SPCZ
 • Historie klubu
 • Zpráva o činnosti výboru 2017
 • Kalendář akcí 2018
 • Vyloučení člena spolku – R. Loučky
 • Diskuze
 • Závěr

odsouhlaseno, pro 9, 0 proti a zdrželo se 0

 1. Přijímání nových členů: B. Hůlková, T. Leciánová, I. Kaucká, M. Mikulová, P. Sedláčková, T. Frumarová, S. Filip, M. Donátová, J. Nováková, G. Zelenková, J. Krátká, J. Tůmová, K. Volejník, J. Jaša, M. Hrušková, M. Melkus Hejduková, D. Peterová, S. Procházková, K. Brtníková, T. Bieg, J. Tománková, M. Tománková, M. Kralovič, V. Kadlecová, P. Opočenský, V. Hofírková, pro 9, 0 proti, 0 se zdrželo Přijetím nových členů se mění počet hlasů na této schůzi z 9 na 20
 2. Zpráva o hospodaření SPCZ, přednesla ing. P. Opočenská, pro 18, proti 0, zdržel se 2
 3. Historie klubu, přednesla D. Rájová Příchod člena M.Kraloviče na schůzi ve 14.15 hod se mění počet hlasů z 20 na 21
 4. Zpráva o činnosti výboru za funkční období 2017, přednesla ing. P. Čapková
 5. Zpráva ze zasedání KJ+KP, přednesla ing. P. Opočenská
 6. Výsledky závodní sezony 2017, statistika, přednesl ing. J. Motyčka
 7. Kalendář akcí 2018, přednesl ing. J. Motyčka
 8. Návrh výboru na vyloučení člena spolku R. Loučky, pro 19, proti 1, zdržel 1
 9. Návrh na klubový šampionát, výbor zpracuje podmínky
 10. Poděkování sponzorům akcí – BCCZ, Alfazoo.cz, Fitmin, Perník Janoš, Pardubický kraj
 11. Nový webmaster – Jana Sommrová, Hlasování – 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
 12. Členské příspěvky na následují kalendářní rok jsou splatné od 1.11. předchozího roku do 31.1. následujícího roku, vždy však do termínu členské schůze (pokud bude před 31.1.). Nezaplacením členského poplatku v tomto termínu, členství zaniká. Pro 20, proti 0, zdržel se 1
 13. Čekatel má po zaplacení členského příspěvku nárok na čerpání výhod plynoucích z členství ve spolku. Nejdříve však po uplynutí lhůty 30 kalendářních dní od připsání poplatku na účet SPCZ. Pro 20, proti 0, zdržel se 1

 

Usnesení členské schůze:

 • Přijetí nových členů
 • Odsouhlasení hospodaření spolku pro rok 2018
 • Vyloučení člena spolku – R. Loučky
 • Vznik klubového šampionátu
 • Upřesnění termínu plateb členských poplatků

Členská schůze bere na vědomí :

 • Zprávu P.Opočenské o hospodaření Spolku pasení CZ
 • Zprávu P. Čapkové o činnosti výboru
 • Zprávu a statistiku akcí 2017, kalendář 2018

Úkoly členské schůze:

 • Výbor – zajistit zpracování loga
 • Výbor – zpracovat podmínky šampionátu
 • Výbor – zajistit komunikační kanál pro členy
 • J. Sommrová a J. Motyčka – revize a doplnění webu

Přílohy: - presenční listina - zpráva o hospodaření klubu - zpráva o činnosti výboru - historie klubu - statistika závodů 2017

 

V Nové Vsi dne 21.1.2018

Zapsala D. Rájová, ověřovatel zápisu K. Volejník

Proč se stát členem spolku?

Sleva na startovném na závodech
Školení a semináře zdarma. 
Přihláška ON-LINE
Rychlá registrace členství

"Není dobré stádo, když nemá dobrého ovčáka – a není dobrý ovčák, když nemá dobrého psa."

Spolek paseníCZ