Zápis z členské schůze 7.11.2015 Seč

on .

Řádná členská schůze 7. 11. 2015, Seč

Přítomní: V. Topinka, M. Hejduková, J. Motyčka, R. Loučka, M. Koško, M. Jindra, M. Topinková, J. Tancer, I. Horská, P. Čapková, D. Rájová, M. Vostřez, M. Maček

KRP: R. Loučka, M. Koško, M. Jindra, M. Topinková, J. Tancer, I. Horská, P. Čapková, D. Rájová, M. Vostřez, M. Maček

 1. Zahájení členské schůze, J. Motyčka
 2. Odsouhlasení zapisovatele, D. Rájová
 3. Vzhledem k tomu, že se nesešla nadpoloviční většina členů, byla řádná členská schůze ukončena a po přestávce svolána náhradní členská schůze. Viz pozvánka na členskou schůzi.

Náhradní členská schůze 7. 11. 2015, Seč

Přítomní: V. Topinka, M. Hejduková, J. Motyčka, Loučka, M. Koško, M. Jindra, M. Topinková, J. Tancer, I. Horská, P. Čapková, D. Rájová, M. Vostřez, M. Maček

KRP: R. Loučka, M. Koško, M. Jindra, M. Topinková, J. Tancer, I. Horská, P. Čapková, D. Rájová, M. Vostřez, M. Maček

 1. Zahájení náhradní členské schůze, J. Motyčka
 2. Odsouhlasení programu schůze, zapisovatele – D. Rájová, ověřovatele – P. Čapková.
 3. Připomínka V. Topinka ohledně termínů plateb členských poplatků. Usnesení: Datum odeslání platby z účtu je rozhodujícím.
 4. Hlasování o změně funkcí ve výboru, předseda M. Koško, místopředseda R. Loučka. Hlasování 10 pro, proti 0, 3 se zdrželi. Hlasovali členové Spolku. Návrh přijat.
 5. Hlasování KRP o zrušení statusu instruktora pasení. Pro návrh 8, proti 0, zdrželi se 2. Návrh přijat.
 6. Přijetí směrnice rozhodčích CS. Hlasování KRP. Pro 9, proti 0, zdrželi se 1. Směrnice přijata.
 7. Pozastavení příjímání nových rozhodčích CS do konce sezony 2017. Hlasování KRP. Pro 9, proti 0, zdrželi se 1.
 8. Přijetí směrnice rozhodčích TS. Hlasování KRP. Pro 7, proti 0, zdrželi se 3.
 9. Pozastavení příjímání nových rozhodčích TS do konce sezony 2017. Hlasování KRP. Pro 8, proti 0, zdrželi se 2.
 10. V roce 2016 se plánují 2 školení pro rozhodčí TS se zahraničním FCI školitelem. Každá akce bude podpořena částkou ve výši 3000 Kč, částka bude zaslána organizátorům akce do konce února 2016 na jejich BÚ. V případě, že akce neproběhne, organizátor je povinen částku vrátit zpět na účet Spolku pasení CZ, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém měla akce proběhnout. Stejná částka 6000kč bude poskytnuta i pro CS, kde bude podpořeno MR ČR. Hlasování členů, pro 13, proti 0, zdrželi se 0.
 11. Certifikáty rozhodčích předloženy k odsouhlasení, budou vytištěny a rozeslány rozhodčím do konce roku 2015.
 12. Změna termínu konání členské schůze předběžně na 5. březen 2016, Chvojenec, 13.00 hod.
 13. Směrnice pro pořadatele bude zpracována D. Rájovou a odeslána výboru Spolku pasení CZ do konce roku 2015.
 14. Návrh výboru zrušení FCI závodů IHT 2 CS v Libhošti 8. 11. 2015 z těchto důvodů: rozhodčí Š. Gavendová posuzuje proti výslovnému zákazu opakovaně na vlastním areálu , navíc nemá kvalifikaci posuzovat třídu IHT2 CS. Jedná se o 2. opakované hrubé porušení platných řádů a předpisů Spolku pasení CZ. Při dalším pochybení bude Š. Gavendové KRPem Spolku pasení odebrán statut FCI rozhodčího pasení. KRP odsouhlasil návrh v tomto znění: na akci může proběhnout pouze oficiálně FCI v CS ZVOP, HWT, IHT1, rozhodčí Š. Gavendová. Š. Gavendové se uděluje zákaz posuzování jakýchkoli FCI akcí pasení na rok 2016 na svém areálu.
 15. Odsouhlasení kalendáře akcí pasení pro rok 2016. Viz příloha.
 16. Úkol pro M. Mačka: kontrola nového areálu a ovcí v lokalitě Makotřasy – B. Kaňková.
 17. Výsledky a statistiky za rok 2015. I. Horská za TS neodevzdala z důvodu poruchy počítače. Za CS předložil J. Motyčka. Viz příloha.
 18. Zprávu o hospodaření Spolku pasení CZ předložil J. Motyčka. Viz příloha.
 19. Pořadatelé, kteří nezaplatili odvody Spolku pasení CZ, budou vyzváni hospodářem klubu J. Motyčkou k úhradě dluhu, vč. penále tj. dvojnásobek řádného odvodu. Pořadatel je povinen částku uhradit nejpozději do konce roku 2015. V případě, že částka nebude připsána na účet SP do tohoto termínu, nebude moci tento pořadatel organizovat žádný oficiální FCI závod či zkoušku v pasení v roce 2016.
 20. R. Loučka přednesl závěry jednání komise pasení FCI.
 21. Hlasování o delegaci M. Kosy /SK/ na závody FCI pro akce pasení pod hlavičkou Spolku pasení CZ. M. Kosa se nedoporučuje jako rozhodčí pro akce FCI: pro 8, proti 0, zdržel se 2. Hlasoval KRP
 22. Spolek pasení poskytne příspěvek zástupci pro FCI komisi pasení ve výši 5000 Kč. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1.
 23. Žádost D. Rájové o uznání doplnění kvalifikace rozhodčí CS IHT 1, pro 9, proti 0, zdržel se 1.
 24. Poděkování sponzoru FCI akcí pasení –firmě Fitmin za podporu v roce 2015. Projednány podmínky sponzoringu od Firmy FITMIN na rok 2016. Zařizuje a probíhá prostřednictvím D. Rájové.

 

Usnesení náhradní členské schůze:

 1. Nový předseda Spolku pasení CZ je M. Koško a místopředseda R. Loučka.
 2. Byl zrušen statut instruktora pasení.
 3. Byla přijata nová směrnice CS rozhodčích.
 4. Byla přijata nová směrnice TS rozhodčích.
 5. Do konce sezony 2017 je pozastaveno přijímání nových rozhodčích CS i TS.
 6. Spolek pasení CZ finančně podpoří v roce 2016 částkou celkem 12000 Kč akce pasení pro TS a CS rovným dílem.
 7. Změna termínu konání členské schůze, a to na 5. 3. 2016, Chvojenec, 13 hod.
 8. Potrestání rozhodčí Š. Gavendové za opětovné porušení platných řádů a předpisů Spolku pasení CZ. Š. Gavendová nesmí posuzovat žádnou FCI akci pasení na svém areálu v roce 2016.
 9. Odsouhlasení penále a termínu platby pro pořadatele, kteří včas neuhradili odvody za FCI akce pasení. Penále činí dvojnásobek původního odvodu, se splatností do konce roku 2015.
 10. M. Kosa /SK/ nedoporučuje se  posuzovat na FCI akce pasení na území ČR.
 11. Odsouhlasení příspěvku zástupci FCI komisi pasení ve výši 5000 Kč pro rok 2016.
 12. D. Rájová – rozšíření kvalifikace rozhodčí na IHT 1, CS.
 13. Členská schůze bere na vědomí :

Kalendář akcí pasení pro rok 2016

Zprávu R. Loučky z FCI komise pasení

Zprávu J. Motyčky o hospodaření Spolku pasení CZ

Statistku závodů a zkoušek pasení CS – J. Motyčka

 1. Úkoly členské schůze:
 1. Motyčka – rozeslání certifikátů rozhodčím pasení. Termín do konce roku 2015.
 2. Maček – kontrola nového areálu Makotřasy.
 3. Rájová – zpracovat návrh Směrnice pro pořadatele akcí pasení FCI. Termín do konce roku 2015, zaslat výboru.
 4. Rájová – zpracovat žádost o sponzoring pro firmu Fitmin na rok 2016, koordinace distribuce.
 5. Horská – zpracovat a předložit výboru statistku za TS.

 

Přílohy:

 1. Kalendář akcí pasení pro rok 2016
 2. Statistiky CS a TS závodů a zkoušek pasení 2015
 3. Zpráva o hospodaření Spolku pasení CZ
 4. Prezenční listina schůze.
 5. Směrnice pro CS rozhodčí
 6. Směrnice pro TS rozhodčí

Dne 7. 11. 2015 v Seči.

Zapsala D. Rájová, ověřovatel zápisu P. Čapková

Proč se stát členem spolku?

Sleva na startovném na závodech
Školení a semináře zdarma. 
Přihláška ON-LINE
Rychlá registrace členství

"Není dobré stádo, když nemá dobrého ovčáka – a není dobrý ovčák, když nemá dobrého psa."

Spolek paseníCZ